Bahay-bahayan na laro, nauwe sa EUT-EUTAN! Si Kristina, di na nakatanggi!

0